VT Family - шаблон joomla Продвижение

.  STUDIU DIAGNOSTIC

Şcoala Gimnazială nr.1 este o instituţie de învăţământ de stat  care, în  anii de existenţă, a cunoscut etape de dezvoltare distinctă  în efortul de a-şi spori eficienţa internă şi de a se impune în sistemul educaţional naţional. Activitatea se realizează cu 501 elevi cuprinși în învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

Prezentul studiu diagnostic îşi propune să treacă în revistă perioada 2014 – 2019 şi să evidenţieze realizările si aspectele care trebuie îmbunătăţite precum şi posibilele direcţii de dezvoltare.

Dinamica dezvoltării instituţionale

2011 – 2012

Anul şcolar 2011-2012 a marcat în Şcoala Gimnazială nr.1 demararea unei etape de trei ani de funcţionare în parametri care, deşi nu au atins întotdeauna standarde maximale de calitate,              s-au încadrat în normalul unei activităţi educaţionale funcţionale.

Conducerea şi personalul  au considerat că era momentul plasării instituţiei pe o direcţie strategică aparte, care să ţină seama de experienţa acumulată şi de perspectivele de viitor. Noua strategie de dezvoltare instituţională a fost concepută în vederea creşterii calităţii procesului de educaţie prin:

 • dezvoltarea parteneriatelor cu alte şcoli/ organizaţii/ instituţii din comunitatea locală/ tară(Liceul International de Informatica Bucuresti,PSIAR,ASOCIATIA DOR DE DOR,ACROPOLA).In urma parteneriatelor elevii au primit ajutoare materiale dar si aparatura electronica ;
 • formarea unui corp profesoral de calitate care să corespundă standardelor instituţiei;
 • dezvoltarea proceselor de monitorizare, evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul şcolii;
 • construirea unui nou grup sanitar modern;
 • reabilitarea școlilor și dotarea laboratoarelor.

2012 – 2013

Anul şcolar 2012-2013 poate fi caracterizat ca unul determinant pentru dezvoltarea instituţională marcată de:

 • selecţia unor resurse umane cu o pregătire deosebită;
 • construcția terenului de sport la Școala Gimnazială nr.2.
 • a crescut calitatea anumitor activităţi organizate (au fost atent proiectate şi implementate);
 • pregătirea elevilor pentru olimpiadele şi concursurile şcolare a fost mai bine realizată, astfel încât s-au obţinut premii;
 • îmbunătăţirea performanţelor şcolare;
 • rezultate bune şi foarte bune la olimpiade şi concursuri şcolare;
 • utilizarea metodelor moderne de evaluare a elevilor (portofoliu, proiect);
 • rezolvarea optimă a problemelor de indisciplină;
 • activităţi extraşcolare diverse;
 • succesul unor activităţi extraşcolare de excepţie (patrula de reciclare, dansuri populare- Dor de dor, Haloween).
 • implementarea unor proiecte educaţionale   : Hai la școală, parteneriat cu şcoli din localităţile respective,sprijin acordat elevilor proveniti din familii defavorizate.
 • comunicare bună cu familiile elevilor;

Activitatea şcolii din anul şcolar 2012-2013 a avut la bază misiunea şi ţintele strategice din planul managerial al şcolii. Obiectivele propuse au fost atinse în mare măsură, iar activităţile planificate au fost realizate prin efortul comun al cadrelor didactice, al părinţilor, elevilor, personalului didactic auxiliar şi administrativ al şcolii.

În acest an şcolar s-a insistat pe monitorizarea atentă a comportamentului elevilor şi cadrelor didactice conform codului Școlii Gimnaziale nr.1.

Într-o abordare sintetică, considerăm că la finalul anului şcolar 2012-2013 s-au produs anumite schimbări care au stat la baza dezvoltării ulterioare:

În acest an şcolar au continuat şi s-au dezvoltat demersurile iniţiate în anul anterior şi au fost introduse o serie de proceduri şi activităţi de îmbunătăţire a calităţii ale căror rezultate şi efecte au fost:

 

 • îmbunătăţirea performanţelor şcolare;
 • rezultate bune şi foarte bune la olimpiade şi concursuri şcolare;
 • utilizarea metodelor moderne de evaluare a elevilor (portofoliu, proiect);
 • rezolvarea optimă a problemelor de indisciplină;
 • activităţi extraşcolare diverse;
 • succesul unor activităţi extraşcolare de excepţie (patrula de reciclare, dansuri populare- Dor de dor, Haloween).
 • implementarea unor proiecte educaţionale   : Hai la școală, parteneriat cu şcoli din localităţile respective,sprijin acordat elevilor proveniti din familii defavorizate.
 • comunicare bună cu familiile elevilor;

 

2013-2014

 

În anul şcolar 2013-2014, Școala Gimnazială nr.1 Dor Mărunt  a urmărit atingerea  obiectivelor  educaţionale fixate prin proiectul instituţional.

Scopul principal al şcolii a fost acela de a asigura un nivel maxim de educaţie pentru fiecare elev prin: 

 • formarea competenţelor de bază necesare trecerii într-o treaptă superioară de educaţie şi, mai târziu, la viaţa de adult;
 • organizarea unor demersuri educative şi experienţe de învăţare stimulative şi variate, desfăşurate în clasă şi în afara ei, şi care oferă oportunităţi de a participa la  activităţi artistice, culturale, sportive şi de a lucra cu o varietate de materiale, resurse şi echipamente;
 • asigurarea dezvoltării depline a  potenţialului, talentelor şi intereselor specifice prin activităti de învaţare organizate individual, în grupuri mici sau ca echipe ale clasei astfel încât fiecare copil să-şi pună în valoare abilităţile şi cunoştinţele proprii, experimentând  în acelaşi timp avantajele  cooperării şi sprijinului reciproc;
 •  încurajarea asumării responsabilităţii pentru activitatea şi atitudinea proprii printr-un sistem pozitiv de recompense şi stimulente;
 • cultivarea respectului pentru puncte de vedere şi idei diferite  în cadrul unor activităţi de învăţare bazate pe discuţii, dezbateri şi reflecţii despre diferite culturi, obiceiuri, ocupatii şi opinii;
 • crearea unui mediu educaţional prietenos, în care fiecare copil să se simtă în siguranţă fizică şi psihică, valorizat şi responsabilizat, participant activ la propria învăţare.   

S-au studiat disciplinele din curriculum-ul naţional elaborat de MECS, într-o abordare modernă, interactivă, cu centrare pe elev şi valorificarea inteligenţelor multiple;

S-au organizat activităţi de învăţare în care elevii aplică conţinuturile însuşite în situaţii de viaţă reală;