VT Family - шаблон joomla Продвижение

        

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DOR MARUNT SAT

Sos.Bucuresti Constanta Nr.77, Loc. Dor Marunt – 917055, jud. Calarasi

                       Telefon:+40242644240                                      

                       Fax:+40242644240                                              E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                        Nr.  989/ 29.08.2019

PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Tinta1.Realizarea cadrului adecvat pentru o educatie de calitate.

Nr. crt.

Obiective specifice

Activităţi

Instrumente/resurse

Responsabilităţi

Termen

Modalităţi de evaluare a obiectivelor

Indicatori de realizare

1

Utilizarea de strategii didactice cu accent pe dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi de a avea simţ critic.

-planificare şi proiectare didactică ;

-încurajarea spiritului de investigaţie al elevilor ;

-stimularea creativităţii prin inovaţie didactică ;

-participare la activităţi extraşcolare ;

-organizarea de simulari la nivelul scolii ;

-programe de ameliorare a rezultatelor slabe obtinute la simulari prin stabilirea orarului de pregatire intre orele 07:00-08:00 dimineata ;

-organizare sedintelor cu parintii, lunar, in vederea sustinerii   programului de pregatire ;

-program de pregatire diferentiata pentru elevii cu risc de corigenta(corigenta inainte de corigenta).

-documente curriculare ;

-auxiliare didactice ;

-lecţii pe suport electronic ;

- documente proiective ;

-spaţii şcolare ;

-invatarea prin teatru,prin muzica,arta si civilizatie,tehnica &TIC,sport,educarea mintii-sah.

-cadrele didactice ;

-responsabili de comisii şi de catedre ;

-responsabil comisie de curriculum.

-permanent

-analiza documentelor şcolare ;

-observarea sistematică;

-asistenţe la lecţii.

-gradul de participare a preşcolarilor şi a şcolarilor la activităţi ;

-numărul participărilor la concursuri şcolare ;

-gradul de participare a elevilor atat la programele de pregatire suplimentara cat si la simularile organizate sa fie de 100%

-menținerea procentului de promovare la Evaluarea Națională              

-reducerea nr. de elevi corigenti(cu cel putin 6)

2

Formarea

atitudinilor şi a

comportamentelor

pozitive.

-planificarea şi

proiectarea

activităţilor de

consiliere şi a

activităţilor

educative.

-programele

concursurilor

şi olimpiadelor

şcolare sau din

CAEN.

-elevi;

-profesori;

-părinţi.

-permanent

-raport la sfârşitul fiecărui semestru ;

-analiza comportamentului preşcolarilor şi şcolarilor.

-creşterea numărului elevilor participanţi la activităţi extraşcolare de 80%;

-eliminarea cazurilor de agresiune în relaţiile dintre preşcolari şi şcolari prin proiecte de prevenire.

3

Realizarea unui

climat favorabil

învăţării .

-utilizarea mijloacelor didactice adecvate realizării unui învăţământ de calitate;

-achiziţionarea de softuri educaţionale;

-asigurarea unui iluminat corespunzator la clase ,dar si inlocuirea vechiului parchet cu unul de trafic intens ;

-cresterea confortului termic la clase;

-cadre didactice ;

-elevi ;

-mijloace de învăţământ ;

-auxiliare şcolare ;

-instalatie electrica noua ;

-materiale de constructii ;

-documente contabile si centrale termice.

-contabil

-director

-director adj.

-permanent

-septembrie 2019

-decembrie 2019

-analiza documentelor proiective

-asistenţe la lecţii ;
-analiza activitatilor desfasurate si a documentelor.

-liste de achiziţii ;

-calitatea lecţiilor ;

-răspunsurile din chestionarele de satisfacţie aplicate în acest an şcolar.

4

Stimularea participării cadrelor didactice la

cursuri de formare şi

abilitare curriculară, la examene de promovare

a gradelor didactice, completarea studiilor si înscrieri la masterate şi doctorate.

-înscrierea şi

participarea

personalului

de conducere şi a personalului

didactic la

diverse tipuri de formare.

-informările CCD şi IŞJ Calarasi ;

-oferta cursurilor de formare.

-responsabil formare

-director

-director adj.

-conform calendarului CCD Calarasi

-înregistrarea datelor în mapele personale şi în mapa responsabilului cu formarea.

-documente de finalizare a stagiilor de formare profesională.

(cel putin 6)

5.

Derularea de

activităţi comune

în scopul

diversificării

formelor de

educare a

preşcolarilor şi

şcolarilor.

-contactarea reprezentanţilor

instituţiilor cu

rol în educarea

copiilor

(biserică, bibliotecă,

poliţie,

ONG-uri, alte instituţii

culturale şi

educative

-comisia pentru relaţii cu comunitatea;

-învăţători şi diriginţi;

-reprezentanti ai insituţiilor;

-acorduri şi parteneriate.

-responsabilul cu promovarea imaginii şcolii

-septembrie 2019-august 2020.

-analiaza activităţilor desfăşurate

-derularea unui număr de proiecte mai mare decat anul anterior

(cel putin 4)

6.

Asigurarea unei

educatii

deschise,prietenoase,

toleranta,democratica

ce combate

discriminarea si se

adapteaza la

diversitatea

nevoilor(educatia

incluziva).

elaborarea unui

program

de pregatire a

temelor

(sub supravegherea cadrelor didactice)

pentru elevii ce

provin din familii defavorizate

activitati educative si artistice pe teme de intreculturalitate;

continuarea activitatilor culturale comune

intre elevi si batranii satului.

-sala de clasa;

-programe de pregatire;

-auxiliare didactice;

-documente curriculare;

-suport electronic;

camin cultural;

excursii tematice.

-cadre didactice;

-consiliul reprezentativ al elevilor.

-permanent

-conform calendarului activitatilor.

-analiza comportamentului preşcolarilor şi şcolarilor ;

-analiza documentelor proiective ;

-observarea sistematica ;

-gradul de participare a şcolarilor la activităţi sa creasca cu 20%;

-progresul scolar sa creasca de la 4 la 5, de la 5 la 6 , etc.

Tinta 2.Formarea unui corp profesoral de calitate care sa implementeze viziunea si misiunea institutiei

Nr. crt.

Obiective specifice

Activităţi

Instrumente/resurse

Responsabilităţi

Termen

Modalităţi de evaluare a obiectivelor

Indicatori de realizare

1.

Diversificarea

activităţilor

educative.

-desfăşurarea activităţilor

conform calendarelor/

graficelor.

-calendarul activităţilor

-bugetele proiectelor;

-profesori diriginţi

-consilier educativ

-responsabil

comisie diriginţi

-conform

graficelor

-coordonatorii

de proiecte

-consilier

educativ

-numărul de

elevi şi

preşcolari participanţi la activităţi sa

creasca cu 15%

-produse ale activităţilor

-jurnalul

activităţilor

2.

Desăvârşirea

formării şi educării preşcolarilor şi a

şcolarilor.

-selectarea

cadrelor

didactice in

vederea

participării la activităţile de identificare şi

atragere a

surselor de

venit

alternative

-desfăşurarea

unor activităţi motivante şi interesante

pentru elevi şi preşcolari

-planul

managerial al

comisiei de

proiecte şi

parteneriate.

-proiecte ale

activităţilor

-responasbilul

comisie pentru

proiecte şi

parteneriate;

-consilier

educativ.

-septembrie-octombrie

2019

-lunar

-raport privind desfăşurarea activităţilor

educative în CA

al şcolii.

-lista

participanţilor

la proiecte şi parteneriate educaţionale

-participarea a

cel puţin 50%

din numărul de

elevi şi

preşcolari la

activităţi

3

Formarea şi educarea preşcolarilor şi a şcolarilor în spiritul preţuirii valorilor culturale şi multiculturale

Proiectarea şi realizarea

CDŞ in concordanta

cu nevoile comunitatii,si

cu interesele elevilor si ale parintilor.

-oferta CDŞ

-programele

pentru

disciplinele opţionale

-cadre didactice

-responsabilul

comisiei pentru curriculum

septembrie

2019

-februarie-

2020

-analiza

documentelor proiective

-analiza mapei

comisiei pentru curriculum;

-chestionare;

-existenţa

ofertei CDŞ şi a acceptului

părinţilor

-existenţa programelor

pentru opţional

Ţinta 3. Dezvoltarea proceselor de monitorizare, evaluare si asigurare a calitatii la nivelul scolii.

Nr. crt.

Obiective specifice

Activităţi

Instrumente/resurse

Responsabilităţi

Termen

Modalităţi de evaluare a ob.

 

Indicatori de realizare

1

Realizarea

activităţilor de

monitorizare a

calitatii si imaginii

la nivelul

scolii.

-cuprinderea

profesorilor la

cursuri de

formare

pe teme de monitorizare a progresului

scolar

si de evaluare.

activităţi de promovare a

imaginii şcolii

-intretinerea

paginii de

Facebook,a

site-ului şcolii;

-realizarea, în

format scris şi electronic a

ofertei şcolare

-surse de

venit

-solicitări de

colaborare cu Agentia

Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul preuniversitar,

ISJ Calarasi si ziarul

zonal   si judetean.

-responsabil

comunicare

-responsabil

site-ul scolii,

-director;

-director adj.

septembrie-

2019

august 2020

-analiza

conţinutului materialelor de promovare

-existenţa materialelor de promovare a

imaginii şcolii;

-reducerea

cazurilor de

exod al

elevilor de la

rural catre

urban

(Dor Marunt-

Lehliu)

Tinta 4.Dezvoltarea parteneriatelor cu alte scoli/organizatii/institutii din comunitatea locala,tara.

Nr. crt.

Obiective specifice

Activităţi

Instrumente/resurse

Responsabilităţi

Termen

Modalităţi de evaluare a obiectivelor

Indicatori de realizare

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Incurajarea participarii cadrelor didactice şi a personalului de conducere in domeniul elaborarii proiectelor.

Derularea de parteneriate

cu Liceul

International de Informatica

Bucuresti,

Medicover cu

ONG –uri„DOR

de DOR”

Acropola,in

vederea dotarii

unitatii scolare cu mobilier

dar si materiale

didactice necesare

laboratoarelor

scolilor, cu

Directia de

Invatamant si

Tineret sector   4,

AMEROPA,

ADRA

ROMANIA,

RESPIRO,

TOPOLINO, BCR LEASING,

IM Energi;  

PsiART.

Derularea de

activitati comune

in scopul

diversificarii

formelor de

educare a

prescolarilor

si scolarilor si asigurarea

securitatii elevilor in t

timpul transportului de catre cadrele

didactice de

serviciu conform graficului

existent in scoala.

.

-extinderea si diversificarea proiectelor locale,nationale,in

care sunt implicati elevii

scolii.

-extinderea si diversificarea activitatilor de vacanta prin organizarea de cercuri tematice

-contactarea reprezentantilor institutiilor cu rol in .derularea proiectelor de parteneriat;

-participarea personalului de conducere la derularea activitatii de donatie mobilier,laptopuri;

-realizarea unui studiu in

vederea

identificarii scolilor slab dotate

cu mobilier si materiale

didactice;

-motivarea invatarii prin

acordarea de burse de merit

elevilor proveniti din familii cu potential familial scazut.

-contactarea reprezentantilor institutiilor cu rol in educarea copiilor(biserica,biblioteca,poli

tie,dispensar,ONG-uri,alte

institutii culturale si educative

.

-realizarea unui grafic cu

insotitorii elevilor pe transportul scolar;

-supravegherea atenta a

elevilor in timpul transportului;

-cadrele didactice,soferii, si

elevii participa la actiuni de prevenire a accidentelor conform     parteneriatului Scoala-Politie

-participarea la

cursuri de

formare

a personalului

didactic, a

personalului de

conducere si a elevilor

-documente contabile specifice actului de

donatie

-acorduri de

parteneriate

-comisia de

inventariere

-profesori/invatatori;

-reprezentanti ai

institutiilor

-acorduri si

parteneriate

-microbuz scolar;

-cadre didactice.

-responsabil

formare

-profesori/

invatatori

-director

-director adj.

-contabil

-responsbil comisie

-parinti.

-cadre

didactice.

-director

-director adj

-comisia

pentru

relatii

cu

comunitatea.

-perioada

vacantei de

vara;

-aprilie2020

-septembrie

2019

august 2020.

-septembrie

2019

-august

2020

-permanent

-septembrie

2019

-decembrie

2019

-observarea

sistematica

-analiza comportamentului

scolarilor

-analiza activitatilor desfasurate prin realizarea de

albume foto

-inregistrarea

datelor in mapele personale ale

profesorilor

/invatatori si a responsabilului cu formarea

analiza activitatilor desfasurate

analiza activitatilor desfasurate

analiza activitatilor desfasurate

-participarea

elevilor

la programul de vacanta „Scoala de vara”

-crestere

a numarului de activitati extrascolare,

sustinute in „Saptamana

Altfel’’(un nou Orasel al

Copiilor cu implicarea mai multor

parteneriate);

-derularea unui numar de

proiecte

cel putin

egal cu cel din

anul anterior;

-cel putin 9

burse de merit;

-inlocuirea mobilierului din toate salile de clase

cu mobilier din donatie;

-fiecare clasa pregatitoare si

grupa de

prescolari sa

aiba cel putin un

calculator.

-derularea unui număr de proiecte mai mare decat anul anterior

(cel putin 6)

-reducerea

gradului de

agresiune

atitudinala si

verbala intre

elevi.

-ridicarea

gradului de

confort si de securitate pe

durata

transportului elevilor.

-permanent

cadrele

didactice

insotesc masina scolii.

(toate cadrele)

     

Membrii comisiei:                                                                                                                                                                        Director,

ENACHE VERONICA                                                                                                                                                                  STAN MARIANA

LASCU DANIELA                                                                                                                                                                      Director adj.

GEAMANU ION                                                                                                                                                                       BENCU ANDREI