VT Family - шаблон joomla Продвижение

Raport starea învățământului 2020-2021

Dezbătut şi aprobat în Consiliul Profesoral din data de 02.09.2019            

Validat în Consiliul de Administraţie din data de 16.09.2019                                                    

Director,

Prof. STAN MARIANA

Director adj.,

Prof. BENCU ANDREI

Nr. inreg. 987/29.08.2019

RAPORT PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

Anul şcolar 2018-2019

 

I. Contextul legislativ, politic-instituţional, social-economic, cultural şi ecologic cu conexiuni în domeniul educaţiei

II. Analiza instituţională: Analiza SWOT

III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare

III.1. Efectivele scolare

III.2. Starea de sănătate în rândul elevilor

IV. Resurse umane (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic)

V. Management, relaţii de colaborare, relaţii cu publicul, imagine, comunicare

V.1. Inspecţia tematică

V.2. Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului didactic

V.3. Parteneriatul cu comunitatea locală

VI. Aspecte/dimensiuni calitative ale învăţământului

VI.1. Situaţia statistică la sfârşitul semestrului I

VI.2 Activitatea metodică

VII. Situaţia bazei materiale (infrastructura învăţământului, dotarea, resursele materiale)

VII.1. Starea fizică a clădirilor

VII.2. Starea juridică a clădirilor în care funcţionează unităţi de învăţământ

VII.3. Situaţia utilităţilor în unităţile de învăţământ

VII.4. Măsuri de îmbunătăţire a infrastructurii

VII.5. Situaţia bazei sportive a unităţilor

VII.6. Situaţia altor spaţii

VII.7. Situaţia dotării cu calculatoare

VIII. Integrarea europeană. Relaţii internaţionale, programe de cooperare internaţională, parteneriate, înfrăţiri etc.

IX. Activitatea educativă în unităţile de învăţământ

X. Consiliere şcolară, profesională şi în carieră

XI. Parteneriatul social inter/instituţional şi cu sindicatele reprezentative

 1. CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITUŢIONAL, SOCIAL-ECONOMIC, CULTURAL ŞI ECOLOGIC CU CONEXIUNI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI:
 2. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A ŞCOLII

                                                                                                                                  

În anul şcolar 2018 – 2019, procesul instructiv-educativ, respectiv întreaga activitate din unitatea noastră, a fost organizat şi desfăşurat în funcţie de prevederile legislative în vigoare; activitatea de conducere a avut în vedere aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, menite să îmbunătăţească activitatea fiecărui compartiment de activitate din gradiniţă şi din şcoală .

Au fost continuate acţiunile de reformă a învăţământului atât în domeniul conţinutului, cât şi în cel de influenţare pozitivă al compartimentului didactic al educatoarelor, învăţătoarelor şi profesorilor, în direcţiile legate de încurajarea acestora de a încerca şi aplica idei noi în îmbunătăţirea modalităţilor de cunoaştere a copiilor, în special prin observarea individuală a acestora, în schimbarea atitudinii faţă de copil, în creşterea disponibilităţilor de a lucra cu părinţii .

Din punct de vedere economic, se constată la nivel naţional, pe seama crizei economice, creşterea ratei şomajului pe fondul orientării tinerilor cu preponderenţă spre liceele teoretice şi nu spre liceele tehnologice, deşi cererea de locuri de muncă în domeniu depăşeşte oferta.

Cu toate că legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unitaţilor de învăţământ, interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoli este în continuare scăzut.

            Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut faţă de şcoală al elevilor.

            Toate aceste aspecte economice au efecte grave: dezinteres pentru educatie, absenteism ridicat, chiar abandon şcolar (cu precădere în rândul copiilor de etnie rromă). Tocmai de aceea impactul programelor sociale este mare (supliment de hrană, manuale, rechizite gratuite, burse).

Din punct de vedere social, implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ este o problemă secundară, grija principală fiind asigurarea hranei copiilor. O parte din elevii şcolii locuiesc împreună cu familia într-o camera şi beneficiază de o baie comună. Efectele acestor probleme sociale se resimt asupra pregătirii elevilor.

Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra interesului acestora faţă de şcoală. Preţul, de multe ori ridicat, al materialelor didactice, precum şi al celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, caiete, ghiozdane etc.) poate reprezenta, de asemenea, o ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, de la dezinteres şi absenteism ridicat (chiar în rândul elevilor de gimnaziu) până la abandonul şcolar.

            O altă problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă aspectele negative, cu efecte negative pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste efecte.

În ceea ce priveşte tehnologicul, pe plan naţional şi mondial, se constată un accent pus pe tehnologia informaţiei şi comunicării. Şcoala nu are un număr suficient de calculatoaret, iar clasele, având in medie 20-25 elevi, nu pot beneficia de predare şi evaluare interactivă optimă. Accesul la internet nu mai este deficitar acesta existând în secretariat, în cabinetul directorului, dintre elevi doar puţin peste 50% au calculator.

Studiile de specialitate relevă faptul că speranţa de viaţă a este, în medie, cu cinci ani mai mică în comparaţie cu media de la nivelul ţării. . Aceasta situaţie impune, în mod necesar şi urgent, o strategie educaţională pentru conştientizarea copiilor şi tinerilor în vederea adoptării unei atitudini corecte faţă de mediul înconjurător prin educaţie ecologică.

Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens şcoala noastră participă la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali.

Pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale M.E.N.:

 • Calitate
 • Descentralizare
 • Performanţă
 • Eficienţă
 • Standarde europene
 • Accesibilitatea la educaţie
 • Oferte educaţionale
 • Resurse umane
 • Responsabilitate

activitatea în unitatea noastră s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului managerial şi ale planurilor de activitate elaborate pe compartimente, urmărind în principal următoarele obiective:

1. CURRICULUM:

þ  Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică oficială şi a finalităţilor pe niveluri educaţionale: preşcolar, primar şi gimnazial;

þ  Asigurarea calităţii educaţiei în grădiniţă şi în şcoală;

þ  Stabilirea ofertei educaţionale în funcţie de nevoile specifice în grădiniţă şi în şcoală;

þ  Aplicarea sistemului de evaluare intern şi extern;

þ  Valorificarea rezultatelor la evaluările naţionale, la concursurile şcolare pe baza datelor statistice în vederea creşterii performanţei şcolare;

2. RESURSELE UMANE:

þ  Cunoaşterea legilor, ordinelor, metodologiilor şi a celorlalte acte normative privind încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic din grădiniţă şi din şcoală;

þ  Elaborarea şi prezentarea unor repere ale formării personalului didactic din grădiniţă şi din şcoală;

þ  Creşterea calităţii resurselor umane din grădiniţă şi din şcoală;

þ  Promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea calităţii şi eficienţei activităţii în grădiniţă şi în şcoală;

3. RESURSE MATERIALE:

þ  Fluidizarea fluxului informaţional în grădiniţă şi în şcoală;

þ  Gestionarea eficientă a resurselor materiale din grădiniţă şi din şcoală;

þ  Elaborarea bugetului pentru grădiniţă şi şcoală;

4. PARTENERIATE ŞI PROGRAME:

þ  Coordonarea şi participarea la proiectele de parteneriat din cadrul grădiniţei şi din cadrul şcolii;

þ  Colaborarea cu instituţii abilitate în derularea de proiecte şi programe în cadrul grădiniţei şi în cadrul şcolii;

þ  Încheierea de parteneriate cu alte unităţi de învăţământ, comunitatea locală, ONG-uri etc.;

5. RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE:

þ  Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale în grădiniţă şi în şcoală;

þ  Promovarea imaginii grădiniţei şi şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice (ex: organizarea “Zilei porţilor deschise“, actualizarea lunară a site-ului unităţii, organizarea Orășelul copiilor );

þ  Participarea la activităţi de perfecţionare în management a directorilor (simpozioane, mese rotunde, şedinţe);

ANALIZA SWOT/ Anul scolar 2018-2019

1. CURRICULUM

                     Puncte tari

         Puncte slabe

ü  Respectarea planului cadru;

ü  Programe CDS elaborate de cadrele didactice ale şcolii;

ü  Existenţa unor scheme orare conform legislaţiei în vigoare;

ü  Pregătirea suplimentară a elevilor pentru evaluarea naţională, olimpiade şi concursuri şcolare;

ü  Material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curriculare - manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumatoare, softuri educaţionale).

ü  Folosirea insuficientă   a echipamentelor moderne;

ü  Oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor, opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii elevilor clasei sau în funcţie de încadrarea profesorilor titulari;

                   Oportunităţi

             Ameninţări

ü  Creşterea gradului de autonomie a şcolii pe probleme de CDŞ;

ü  Oferta de formare continuă şi perfecţionare în colaborare cu CCD Călărași si cu Asociația RESPIRO;

ü  Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ-ului la cerinţele şi solicitările elevilor poate scădea motivaţia pentru învațare precum şi interesul pentru această unitate de invaţământ;

ü  Baza materială insuficientă nu permite realizarea tuturor solicitărilor - CDS;

ü  Mulţi elevi provin dintr-un mediu defavorizat;

ü  Disponibilitate scăzută a părinţilor pentru problemele propriilor copii, unii părinţi refuzând colaborarea cu profesorul psihopedagog.

2. RESURSE UMANE

                         Puncte tari

                     Puncte slabe

ü  Personal didactic calificat 100% (excepţie 1 cadru didactic grădiniţă);

ü  Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I si II este de 70%;

ü  Inscrierea la grade didactice si desfăşurarea de preinspectii si inspectii curente finalizate cu calificativ Foarte bine;

ü  Relaţiile interpersonale, in mare parte, profesor - elev, conducere - subalterni, profesori - părinţi, profesori - profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ;

ü  Există o bună   delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice precum şi o bună coordonare a acestora;

ü  Existenţa unor cadre didactice care utilizează calculatorul in procesul instructiv-educativ;

ü  Personal didactic auxiliar calificat;

ü  Management deficitar la nivelul unor responsabili de catedră.

ü  Încadrarea unei educatoare in curs de calificare la grădiniţă;

ü  Slaba participare la cursuri de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice;

ü  Conservatorismul unor cadre didactice şi rezistenţa la schimbare;

ü  Slaba motivare a unor cadre didactice având în vedere salariile mici;

ü  Superficialitatea unor cadre didactice suplinitoare debutante;

ü  Insuficient personal nedidactic la grădiniţă

                           Oportunitati

                       Amenintari

ü  Varietatea cursurilor de formare si perfecţionare organizate de CCD, ONG, Universităţi;

ü  Intâlniri frecvente cadre didactice – părinţi la nivelul invatamantului prescolar si primar;

ü  Existenţa la nivelul unităţii şi a unei grădiniţe (6 grupe);                                        

ü  Statutul social marginalizat al cadrelor didactice;

ü  Scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborarea cu părinţii, perfecţionarea, activităţi extracurriculare, confecţionarea de material didactic, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc);

ü  Criza de timp a părinţilor, datorită actualei situaţii economice, reduce participarea familiei în viaţa şcolară, cu implicaţii atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor;

ü  Migrarea elevilor spre alte unităţi şcolare.

3. RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE

                           Puncte tari

                   Puncte slabe

ü  Starea fizica a spatiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare, în condiţiile în care unitatea se află în reabilitare infrastructură şcolară;

ü  Grădiniţa, în urma extinderii prin PNDL, beneficiază de spaţii mai mari, noi sau renovate, care permit un proces instructiv-educativ de calitate;

ü  Existenţa cabinetelor, laboratoarelor funcţionale pentru anumite discipline: fizica, chimie, biologie, precum şi a cabinetului de documentare si informare

ü  Şcoala are biblioteca;

ü  Materiale didactice moderne pentru bibliotecă (cărti, albume, enciclopedii, atlase), cabinetul de consiliere psihopedagogică, laboratorul de fizica şi alte cabinete, în urma unor proiecte derulate de MEN;

ü  Fonduri băneşti extrabugetare (sponsorizări, donaţii);

ü  Cadrele didactice   au acces la internet;

ü  Achiziţionarea deficitara a obiectelor de papetărie si de curatenie, totul realizandu-se prin centrul bugetar;

ü  Nu toate cadrele didactice beneficiază de: xerox, calculator propriu, echipat cu imprimantă şi consumabile.

                          Oportunităţi

                       Ameninţări

ü  Descentralizarea şi autonomia instituţională;

ü  Parteneriat cu comunitatea locală (primarie, părinţi), ONG-uri - Salvati Copii,;Primaria Dor Marunt, Biserica , Crucea Rosie, Politie etc

ü  Stimularea   personalului didactic în scopul elaborarii de proiecte cu finanţare externă;

ü  Posibilitatea antrenării părinţilor în activităţi productive şi de întreţinere a şcolii;

ü  Gradul scăzut de implicare al cadrelor didactice şi elevilor în păstrarea resurselor şcolii;

ü  Administrarea necorespunzatoare a resurselor materiale și financiare, existente în bugetul școlii, de către centrul bugetar și primărie, solicitarile fiind rezolvate cu intarziere.

4.RELAŢIILE CU COMUNITATE ŞI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

                    Puncte tari

                     Puncte slabe

ü  Organizarea de activitati extraşcolare şi extracurriculare atractive (excursii, vizionări, spectacole, serbări, acţiuni caritabile etc), introduce elevii în mediu   comunitar şi contribuie la socializarea lor;

ü  În şcoala s-au desfaşurat programe educaţionale interne si internaţionale:

ü  Colaborarea bună cu   reprezentanţii comunitătii locale (Primarie, Consiliul Reprezentativ al părinţi, Poliţie, Biserică).

ü  Slabe legaturi de parteneriat cu firme private si ONG-uri, puţine activităţi desfaşurate în şcoală implică coparticiparea părinţilor;

ü  Activitatea supraîncărcată a coordonatorului de programe şi proiecte educative;

ü  Implicarea slabă a părinţilor;

ü  Lipsa unor fonduri de premiere a elevilor și cadrelor didactice implicate in proiecte.

                       Oportunităţi

                 Ameninţări

ü  Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni in sprijinul şcolii (Primarie, ONG, Biserică, Poliţie, instituţii culturale);

ü  Interesul liceelor și a școlilor profesionale de a-şi prezenta oferta educaţională;

ü  Timpul limitat pentru participarea la programe educative;

ü  Materiale insuficiente;

PLANUL DE MĂSURI

anul școlar 2019-2020

Planul de măsuri, anul şcolar 2019-2020 a fost întocmit având în vedere aspectele care reies din analiza SWOT. Au fost stabilite măsuri pentru eliminarea aspectelor negative menţionate.

Nr.

crt.

Obiectiv

Măsuri

Răspunde

Temen

1

Pregătirea elevilor la nivelul standardelor de calitate

Adaptarea strategiilor didactice la nevoile educaţionale ale elevilor

Cadre didactice

permanent

Întocmirea graficului de pregătire suplimentar a elevilor şi urmărirea modului de realizare

Responsabili comisii metodice

anual

Implicarea mai activă a familiei în viaţa şcolii

Comitetul de părinţi

permanent

Efectuarea de evaluări curente periodice, chiar dacă aceste evaluări nu sunt finalizate cu consemnarea în cataloage a unor note

Consiliile profesorale ale claselor preg.-VIII

periodic

Îndrumarea şi controlul activităţii didactice

Conducere,

Responsabilii de catedră

Conform graficului

2

Îmbunătăţirea stării disciplinare a elevilor

Plan de măsuri al comisiei de disciplină, prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.

Consiliul de Administrație

semestrial

Colaborarea cu poliţia de proximitate şi cu alte instituţii abilitate.

Responsabil cu activitatea educativă

permanent

Respectarea metodologiei privind motivarea absenţelor şi avizarea motivărilor medicale de către reprezentanţii cabinetelor medicale şcolare

Învăţători/ diriginţi/ asistent medical sau medicul şcolii

permanent

Informarea şi implicarea mai activă a familiei în prevenirea abaterilor disciplinare a elevilor

Diriginţii

permanent

Monitorizarea şi controlul activităţii pentru creşterea calităţii procesului instructiv-educativ

Comisia de disciplină

Când este cazul

3

Diversificarea strategiilor didactice

Perfecţionarea cadrelor didactice prin cursuri pentru utilizarea tehnologiilor didactice moderne şi a învăţării centrate pe elev

Responsabilul cu perfecţionarea

Conform ofertei CCD etc.

Activităţi metodice la nivel de catedre precum lecţii deschise, interasistenţe etc.

Responsabili de catedre

Conform planului de activitate.

4

Monitorizarea şi controlul activităţii pentru creşterea caltăţii procesului instructiv-educativ

Îndrumarea şi controlul calităţii instructiv -educative

conducerea

permanent

Monitorizarea şi evaluarea activităţii personalului în concordanţă cu rezultatele obţinute.

conducerea

permanent

Elaborarea procedurilor pentru asigurarea calităţii

Comisia de evaluare și asigurare a calităţii

Raportări interne la sfârsitul sem. I

 1. ANALIZA PSIHO-SOCIO-DEMOGRAFICĂ ŞI DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ŞCOLARE
 2. RESURSE UMANE (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic)

III. 1. Efectivele şcolare

EFECTIVELE DE ELEVI la sfarsitulanului şcolar 2018-2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    Nivel de învăţământ

 

Număr de clase/ grupe

Număr de elevi /copii

Forma

de învăţământ

 

Preşcolar

 

9

95

ZI

 

Primar,

din care

cl. pregătitoare

2

35

ZI

 

cl. I

2

43

ZI

 

cl. a –II-a

2

35

ZI

 

cl. a –III-a

2

45

ZI

 

cl. a –IV-a

3

54

ZI

 
   

Total

20

307

   

Secundar inferior

Gimnaziu,

din care

cl. a –V-a

2

48

ZI

 

cl. a –VI-a

3

61

ZI

 

cl. a –VII-a

2

50

ZI

 

cl. a –VIII-a

2

35

ZI

 

Total

9

194

   
             

III. 2. Starea de sănătate în rândul elevilor

Asistenţa medicală presupune o latură profilactică şi o activitate curativă.

Profilaxia generală presupune:

 • educarea copiilor în cadrul orelor de educaţie pentru sănătate în vederea adaptării şi consolidării unui stil de viaţă sănătos (cu referire la alimentaţia sănătoasă, programul de activitate şi de odihnă, practicarea unui sport pentru evitarea sedentarismului şi călirea organismului, măsuri de igienă individuală şi colectivă pentru prevenirea îmbolnăvirii, însuşirea noţiunilor corecte legate de începerea vieţii sexuale după maturizarea biologică şi psihică);
 • lectorate cu părinţii în vederea educaţiei pentru sănătate;
 • examenele medicale de bilanţ şi controalele medicale periodice în vederea depistării precoce a abaterilor de la starea de sănătate;
 • dispensarizarea copiilor cu afecţiuni medicale în scopul urmăririi respectării controalelor medicale periodice la specialiştii de profil şi a evoluţiei afecţiunilor respective;
 • eliberarea avizelor pentru competiţiile sportive şi alte activităţi extraşcolare;
 • efectuarea triajului epidemiologic la sfârşitul fiecărei vacanţe şcolare cu iniţierea acţiunilor de depistare a anginelor streptococice prin recoltarea exudatelor şi tratamentul în cazul celor pozitive.

Elevii unităţii cu situaţii sociale deosebite sau cu probleme grave de sănătate au beneficiat de 14 burse ADRA.

Personalul didactic de predare: 45 de cadre didactice, după cum urmează:

 • 7 educatoare
 • 11 învăţători
 • 14 profesori

Personal didactic angajat

Total

Prescolar

Primar

Gimnazial

Cadre didactice titulare

32

6

9

14

Cadre didactice suplinitoare cu norma de baza in unitatea de invatamant

8

1

2

0

La această situație se adaugă

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Număr personal didactic calificat:

Număr personal didactic necalificat

Cu doctorat

Cu gradul I

Cu gradul II

Cu Definitivat

 

Fără definitivat/

debutant

 

-

19

3

6

3

1

La nivelul unităţii sunt şi 3 cadre cu gradaţie de merit. Acest tablou ilustrează potenţialul profesional existent, cât şi posibilitatea de valorificare a acestuia în îmbunătăţirea demersului didactic.

C.3. Personalul didactic auxiliar- număr pe categorii:

Categorie de personal

Număr de persoane încadrate

Număr de norme pentru fiecare categorie de personal

                                 Numărul de personal este:

sub normativele privind încadrarea categoriei respective de personal

la nivelul normativelor privind încadrarea categoriei respective de personal

peste normativele privind încadrarea categoriei respective de personal

Contabil

1

0,75

-

0,75

 

Secretar

1

1

-

1

-

Administrator

1

1

 

1

 

Bibliotecar

1

1

-

1

-

           

Total

4

3,75

-

3,75

-

Gradul de acoperire al posturilor existente cu personal didactic-auxiliar, conform normativelor in vigoare: 100%.

C.4.Personalul nedidactic(număr pe categorii):

Categorie de personal

Număr de persoane încadrate

Număr de norme pentru fiecare categorie de personal

                                 Numărul de personal este:

sub normativele privind încadrarea categoriei respective de personal

la nivelul normativelor privind încadrarea categoriei respective de personal

peste normativele privind încadrarea categoriei respective de personal

           

Îngrijitor

7

4,5

-

4,5

-

         

-

Total

7

4,5

 

4,5

-

Gradul de acoperire al posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor in vigoare: 100%

 1. MANAGEMENT, RELAŢII DE COLABORARE, RELAŢII CU PUBLICUL, IMAGINE, COMUNICARE
 2. ASPECTE/DIMENSIUNI CALITATIVE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

            Şcoala funcţionează în anul şcolar 2018-2019 într-un singur schimb.

Documentele de proiectare au fost intocmite la timp si au fost structurate obiectivele generale si cele specifice, care au fost adaptate le resursele umane si materialele existente în unitatea noastră (şcoală şi grădiniţă), prin stabilirea măsurilor concrete de realizare a acestora. In primul semestru al anului scolar 2018-2019, s-au realizat cea mai mare parte a obiectivelor stabilite pentru a asigura functionalitatea planului sub aspectul corectitudini masurilor ameliorative și a coerenței acestora de la o etapă la alta.

Evaluarea activităţii personalului nedidactic s-a îmbunatatit, dar încă mai sunt deficienţe de comunicare şi neîndeplinirea tuturor sarcinilor din fişa postului.

Pe parcursul primului semestru al anului scolar 2018-2019 s-a urmarit ca activitatea de indrumare și control să fie orientată pe sprijinirea cadrelor didactice (cadre didactice debutante, cadre didactice înscrise la grade didactice etc.), care au nevoie, mai ales in abordarea ideilor noi, de schimbare a relatiei educator-copil, avand la bază programa de educaţie individualizată.

Un alt aspect pozitiv este acela în care structurile de conducere din unitatea noastră (director, director-adjunct, consiliul de administraţie, consiliul profesoral şi comisii metodice/ de lucru) au contibuit la crearea unui climat de respect reciproc în rândul personalului, folosind metode care permit împărţirea cunoştinţelor, schimburi de idei, colaborări.

O mare responsabilitate a unităţii şi, în special, a conducerii este aceea legată de schimbarea relaţiei cu familia, de găsire a soluţiilor ca aceasta să devină partenera actului educativ, implicându-se prin cunoaşterea obiectivă a specificului activităţii din grădiniţă şi din şcoală, care nu poate fi realizată decât cu sprijinul întregului personal din unitate.

V.1. Inspecţia şcolară

La nivelul unităţii, există cadre didactice care s-au înscris la grade didactice şi pentru inspecţii speciale pentru obţinerea definitivatului şi gradului I, II. S-au desfășurat, conform graficului.

A fost o colaborare foarte bună, printr-o monitorizare şi consiliere permanentă. În urma tuturor inspecţiilor efectuate s-a constatat îndeplinirea tuturor obiectivelor, aprecierile făcute fiind bune şi foarte bune.

V.2. Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului didactic

Activitatea de perfecţionare a cadrelor s-a defăşurat pe mai multe direcţii:

- perfecţionarea în cadrul catedrelor, prin activităţi specifice o perfecţionarea prin masterate şi cursuri universitare/postuniversitare;

- perfecţionarea prin cursuri organizate de CCD şi alţi formatori.

VI.1. Situaţia statistică la sfârşitul anului scolar

An școlar 2018-2019

INVĂȚĂMÂNT

ELEVI

PRIMAR

GIMNAZIAL

Inscrisi la inceput an scolar

243

183

Ramasi inscrisi la sfarsit an scolar

240

180

Promovati

230

175

Repetenți

10

5

Procent promovabilitate (%)

95,83

97,22

Note scazute la purtare sub 7

0

0

Situaţiile de repetentie au avut ca principală cauză absenteismul elevilor, o slabă preocupare pentru învăţătură, dezinteresul familiilor pentru situaţia copiilor, iar situaţiile neîncheiate s-au datorat problemelor medicale și absenteismului nemotivat. În vacanţa intersemestrială au avut loc şedinţe la nivelul comisiilor metodice pentru discutarea cauzelor acestor situaţii şi s-au stabilit măsuri pentru înlăturarea lor.

VI.2. Activitatea metodică

În anul școlar 2018-2019, la nivelul Comisiilor Metodice de la Școala Gimnazială Nr.1 Dor Mărunt, conţinuturile demersului didactic şi în egală măsură ale activităţilor de perfecţionare continuă sub diverse forme, au fost structurate în deplin acord cu parametrii corespunzători asigurării calităţii în învăţământ.

           Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele în vigoare, la care s-au adăugat noutăţile survenite în plan organizaţional sau din punct de vedere al conţinuturilor.

Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat (atât la nivelul muncii individuale cât şi colective) pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiilor metodice.O atenţie deosebită s-a acordat monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi conştiente la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic.

Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, probele de evaluare iniţială au fost elaboratela toate clasele. Evaluările sumative dar şi formative au fost concepute, aplicate şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul comisiilor. Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acţiuni privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare.

          

I. COMUNICARE

În vederea realizării unei comunicări interpersonale elevi-profesori, au fost selectate modalităţi de comunicare adecvate diverselor situaţii.

            În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns sau lărgit, a dat rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile grupului de învăţare. Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi prezentarea unor acţiuni cu caracter formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii.

           De un real folos a fost comunicarea între cadrele didactice. Acestea au colaborat pentru o mai largă şi temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor completându-se reciproc. Eficientizarea demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter şi transdisciplinară, limbajul utilizat fiind specific unor domenii conexe.

II. RELAŢIA FAMILIE- ŞCOALĂ

           Pentru a menţine relaţia familie-şcoală, s-au oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii, dar şi a celor de consiliere informaţii periodice şi chiar zilnice până la acest moment semnalându-se orice neregulă de ambele părţi. În multe activităţi formativ-educative a fost implicată și familia (ex. serbări școlare, lecții demonstrative, acțiuni de voluntariat).

Printr-o colaborare eficientă cu familiile elevilor, am reuşit să nu înregistrăm la nivelul colectivului abateri de la normele de disciplină şi comportament. Astfel, frecvenţa a fost îmbunătăţită. Chestionarele aplicate părinţilor şi completate cu responsabilitate de către aceştia au reliefat faptul că se implică în problematicile generale ale şcolii, dar şi cele specifice ale colectivului de elevi.

III. CURRICULUM

            Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare cadru didactic să conceapă şi să desfăşoare activităţi de învăţare în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele standard; s-a respectat curba de efort a elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare, dezvoltare.

           Pentru că obiectivele învăţării au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi replanificarea unora dintre ele, conform unor situaţii concrete, astfel încât fiecare elev să înveţe în ritmul său propriu de învăţare.

Activități demonstrative în cadrul comisiilor:

 • vizite la muzee şi expoziţii din Bucureşti şi dinţară;
 • auditii de concerte de muzica clasica si vizionari de piese de teatru , schimburi de experienţă cu grupuri de copii şi educatori din ţară și din străinătate;
 • programe de protecţie a mediului, de dezvoltare a spiritului civiccomunitar;
 • excursii în ţară şistrăinătate;
 • serbări organizate cu ocazia diverselor sărbători: Crăciun, Halloweenetc.;
 • cenaclul literar CREUZETULCREAȚIEI;
 • targ educational GAUDEAMUS desfașurat la București;
 • cursuri de pregatire EN pentru elevii de ciclul primar și gimnazial;
 • concursuri literare ( CARTEA MEA DE NOPTIERĂ , UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ, LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ), artistice (festivaluri artistice naționale și internaționale cu ansamblul de dansuri populare, Dor de Dor), sportive , de creație și inovație (ARHIPERA), concursuri matematice (GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR), concursuri de cultură generală (EUROPA – CASA NOASTRĂ) iniţiate de şcoală şi la care sunt invitaţi să participe elevi şi profesori din şcoli destat;
 • reuniuni, dezbateri, ateliere de lucru cu personalităţi din diferite domenii: artă,literatură, sport, ştiinţă, educaţieetc.;
 • participare la proiecte şi programe educaţionale ale diferitelor ONG-uri din ţară.

CERCURI PEDAGOGICE

Cadrele didactice au participat la cercurile pedagogice organizate de I.S.J. CL.

            În 16.05.2019, în cadrul unității s-a desfăşurat întâlnirea directorilor unităților de învâțământ din județ pe tema Îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi la examenele naționale – prioritate în strategia managerială, venind cu exemple de bună practică din propria activitate, dar și întâlnirea cu educatoarele din centrul Lehliu pe tema Copilul în lumea științelor.

                       

IV. FORMAREA ELEVILOR

   Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare cadru didactic a amenajat spaţiul de lucru, respectând ambientul corespunzător: condiţiile de igienă, aspect informativ, formativ, estetic, toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare, a instruirii conform particularităţilor de vârstă şi individuale.

            Dezvoltarea capacităţii de învăţare s-a realizat prin abordarea unei diversităţi de forme de învăţare: învăţarea reciprocă, metoda cubului, ciorchinelui, chestionarului, observaţiei directe, fonetico analitico-sintetică, susţinerea şi explicarea unei noţiuni pe baza studiului individual.

S-au realizat pregătiri suplimentare la clasele I-IV, la disciplinele pentru evaluarea națională la clasele a VI-a și a VIII-a și pentru olimpiade și concursuri.

V. EVALUAREA

Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin folosirea celor trei tipuri de evaluare, dar şi apelând la strategii de evaluare alternativă.

Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin elaborarea descriptorilor de performanţă pentru unităţi de conţinut grupate în diverse moduri, încât să corespundă standardelor de performanţă, stabilirea probelor de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior (ca urmare a concluziilor în urma analizei acestora) a modalităţilor de ameliorare şi dezvoltare, însoţirea evaluărilor de observaţii şi aprecieri, folositoare elevilor, dar şi părinţilor în ideea sprijinirii actului de învăţare.

            În cadrul Evaluării Naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a s-au realizat comisiile de lucru care au aplicat și evaluat testele, iar rezultatele obținute au fost aduse la cunoștință părinților.

            Rezultatele la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a au fost deosebite, școala noastră ocupând locul 2 pe județ. La matematică s-au obținut medii mai mici, dar la limba română rezultatele au fost foarte bune situându-se primele unități din județ. De asemenea, majoritatea cadrelor didactice au fost implicate înSimularea Evaluării Naționale (martie 2019) și Evaluarea Națională la cls.a VIII-a, iar prof. Stan Mariana a fost membru în comisia de BAC la Liceul Mihai Eminescu – Călărași.

Ulmeanu Mihaela, Enache Angela, Marcu Valentina, Trică Maria, Minea Maria au fost profesori asistenți în cadrul Comisiei de Bacalaureat -sesiunea iunie-iulie, 2019

Lascu Daniela a fost profesor asistent la Olimpiada de limba româna.

Stan Mariana a fost membru in Consiliul consultativ al ISJ Călărași iar in perioada 2018-2023 a obținut gradația de merit.

VI. FORMAREA PROFESIONALĂ/PERFECŢIONAREA

Formarea continuă a cadrelor didactice s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma autoevaluării obiective, dar şi subiective.

Puncte tari:

- atingerea obiectivelor propuse in planul managerial

-realizarea in majoritate a tuturor activitatilor propuse in programul semestrial al activitatilor extrascolare

- cadre didactice calificate care se implica responsabil in realizarea activitatilor si sarcinilor propuse

-25cadre didactice titulare, ceea ce denotă stabilitate ;

- interesul cadrelor didactice pentru formare profesională;

- promovabilitate bună ;

- accesibilizarea şi esenţializarea conţinuturilor

-Atmosfera de lucru permisivă, propice învăţării, comunicarea nonverbală bună;

-Suporturi intuitive bine alese, corect integrate în economia lecţiei

-Utilizarea tehnicilor alternative de evaluare,alături de metodele şi tehnicile tradiţionale

- o multitudine de premii la concursurile şcolare;

- - serbarile scolare organizate cu diverse ocazii s-au bucurat de implicarea elevilor, cadrelor didactice si a parintilor

- comunicare eficienta in realizarea telurilor propuse

Puncte slabe:

- multitudinea ofertelor de activitati ce duce la suprasolicitare

-scăderea interesului faţă de învăţătură

-situaţia economico-financiară precară a comunităţii, ce conduce uneori la abandon şcolar.

-utilizarea cu precădere a metodelor şi procedeelor tradiţionale în activitatea de predare-învăţare-evaluare, manifestând rezistenţă în acceptarea centrării pe elev în demersul didactic

-utilizarea redusă a muncii pe echipe/perechi, a metodelor active-participative

- manuale şcolare insuficiente la obiectul limba engleză

- fonduri financiare insuficiente alocate de consiliile locale pentru satisfacerea nevoilor şcolii

- mediocritatea ridicată în rândul elevilor

- lipsa de de fonduri suficiente si greutarea obtinerii lor pentru a rasplati rezultatele bune si foarte bune ale unor elevi merituosi ai scolii

- importanţa minimă pe care o acordă unii părinţi activităţii educative şcolare şi extraşcolare

Oportunităţi:

-         posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel local şi în derulare: modernizarea clădirii, constructia sălii de sport, asfaltarea curţii.

Ameninţări:

-         abandonul şcolar al elevilor rromi din cauza stării materiale

-         atitudinea de dezinteres a unor părinţi faţă de actul educaţional

-         subfinanţarea şcolii de la bugetul local

-         sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în continuă transformare

slaba motivaţie financiară a personalului din învăţământ

Cursuri de formare:

 • „Management și leadeship educațional” – Stan Mariana, Bencu Andrei, Lascu Daniela, Enache Veronica, Popa Carmen, Zegheru Irina
 • Cursuri pentru clasa pregătitoare – Ulmeanu Mihaela, Bosnea Costel
 • Stan Mariana - Formator
 • Bencu Andrei - Formator
 • Stan Mariana - Asigurarea calității în educație
 • Toate cadrele didactice au participat la Moeciu la Convenția profesorilor RESPIRO pe teme de educație.
 • „Let’s do it Romania!” (17 septembrie 2018)
 • Ziua Educației (5 octombrie), toate cadrele didactice
 • “Stop etichetarii”, cls. aVI-a B, în cadrul Proiectului “Salvati copiii’ – Trică Maria
 • Ziua Națională a României - 29 noiembrie 2018
 • ”Pe urmele lui Eminescu…” (15 ianuarie 2019),Lascu Daniela și Dobre Elena
 • „În așteptarea lui Moș Nicolae” –activitate practică-expoziție de lucrări, preșcolari
 •  „Un cadou de suflet de copil” –jucării și dulciuri pentru copiii săraci, cu caracter permanent
 • „Felicitări pentru cei dragi”- expoziție de desene și felicitătri de Crăciun.
 • „În jurul bradului”, serbări de Crăciun
 • Actiune de voluntariat realizata in colaborare cu diferite ONG-uri
  • ”Târg de carte ” Enache Veronica
  • Ziua Internațională a Femeii, 8 Martie, toate cadrele
  • Expoziție de mărțișoare și lucrări plastice, ,,Felicitari pentru mama” – Trică Maria si Enache Veronica
  • ,,Daruim din suflet”-daruri de Paste, Iancu Alexandra și Enache Veronica
  • Micul Pieton, Comisia învățătorilor
  • Excursie la Vulcanii Noroioși – Popa Carmen
  • Activitate interculturală România - Turcia
  • 1 Iunie, Ziua Copilului, ,,Desene pe asfalt”

Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice.

Participarea la mese rotunde, susținerea de grade didactice/ examene de titularizare/ licență, conceperea şi desfăşurarea unor parteneriate educaţionale, au constituit mijloace eficiente de formare continuă.

Publicații:

Stan Mariana a publicat în revista Orizonturi didactice și în Gazeta de Lehliu articole pe teme de educație.

VII. ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

Pe parcursul anului școlar 2018- 2019 cadrele didactice au desfăşurat şi s-au implicat în numeroase activităţi extracurriculare:

Numeroase activități extracurriculare, cu o tematică diversă s-au organizat în săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” (Graficul activităților).

VIII. CONCURSURI ȘCOLARE

Elevii au avut ocazia să participe la olimpiade, diferite concursuri județene și naționale unde au fost răsplătiți cu numeroase diplome:

ETAPA

DISCIPLINA

PREMIUL

NUMĂR

PREMII

LOCALĂ

LB.ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

I

4

I

2

ED.FIZICĂ (FOTBAL)ȘAH

IV

II

1

1

JUDEȚEANĂ

LB. ROMÂNĂ

II

III

2

1

MENȚIUNE

2

MATEMATICĂ

(ION CHEȘCĂ)

MENȚIUNE

1


CONCURSURI REGIONALE

OLIMPIADA CUNOAȘTERII

ETAPA

 

LIMBA ROMÂNĂ

 

JUDEȚEANĂ

PREMIUL I – 1

   

NAȚIONALĂ

PREMIUL III - 1

LIMBA ENGLEZĂ

 

JUDEȚEANĂ

PREMIUL I – 2

   

NAȚIONALĂ

PREMIUL I – 1

PREMIUL III – 1

BIOLOGIE

 

JUDEȚEANĂ

MENȚIUNE – 7

 1. SITUAŢIA BAZEI MATERIALE (infrastructura învăţământului, dotarea, resursele materiale)
 2. INTEGRAREA EUROPEANĂ. RELAŢII INTERNAŢIONALE, PROGRAME DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ, PARTENERIATE, ÎNFRĂŢIRI ETC.
  1. CONSILIERE ŞCOLARĂ, PROFESIONALĂ ŞI ÎN CARIERĂ
  2. PARTENERIATUL SOCIAL INTER/INSTITUŢIONAL ŞI CU SINDICATELE REPREZENTATIVE

VII.1. Starea fizică/juridică a clădirilor

Unitatea are aviz igienico-sanitar de funcţionare precum si aviz PSI pentru cele două structuri.

VII.2. Situaţia utilităţilor în unităţile de învăţământ

Unitatea de învăţământ a avut asigurate toate utilităţile. A fost asigurată căldura, prin sistem centralizat la grădiniţă şi la şcoală.

VII.4. Situaţia bazei sportive a unităţilor

Sala de sport este in curs de realizare.

În unitate s-a desfăşurat proiectul intercultural O săptămână de activitate școlară în Colegiul româno-turc din Ankara, cu ocazia zilei copilului sărbătorită în Turcia.

Activitatea de orientare şcolară şi profesională a fost coordonată de responsabilul Comisiei O.S.P., în colaborare cu consilierul pe proiecte și programe al şcolii. Au existat colaborări cu liceele învecinate, care au prezentat oferta educaţională elevilor şi părinţilor.. Teme legate de O.S.P. au făcut subiectul orelor de dirigenţie, în mod frecvent la clasele a VIII-a, la şedinţele cu părinţii, prin directa implicare a direcţiunii, pentru o consiliere eficientă.

Sindicatul FSLI este un partener autentic de dialog şi decizie la nivelul unităţii noastre. Sindicatul s-a orientat centrandu-şi atenţia, nu pe avantaje de moment sau personale, ci pe problemele şi interesele majorităţii membrilor de sindicat.

Membrii de sindicat din şcoala noastră au beneficiat de bilete de odihna si tratament, procurate atât din cota cuvenită din numărul biletelor subvenţionate de Ministerul Muncii şi Protecţiei sociale..

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice şi pe probleme, a şefilor de compartimente, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat.

           

                                                                                      Director,

                                                                                           STAN MARIANA