VT Family - шаблон joomla Продвижение

     1 Dor Marunt Sat

    

    ScoalaDorMarunt

    

    

Plan managerial

An şcolar 2019-2020

Director : prof. MARIANA STAN

Director adjunct: prof. BENCU ANDREI

Nr. 992/29.08.2019


Viziunea

ÎMPREUNĂ PENTRU O EDUCAȚIE DE CALITATE

Misiunea

        Şcoala Gimnaziala nr 1are ca țel să dezvolte tineri sănătoși, echilibrati, deschisi noului, receptivi , toleranti,sociabili si polivalenti,cu o profunda cunoastere a lumii in care cresc,inzestrati cu deprinderi si abilitati care sa le permita adaptarea la o lume in continua schimbare,cu oportunitati pentru fiecare individ sa -si atinga telurile personale propuse,tineri care sa devina dornici sa invete permanent, să aprecieze și să promoveze valori și practici democratice-adevarați cetațeni internaționali al celui de-al treilea milenium.

Argument

În conceperea planului managerial pentru anul şcolar 2019-2020, am avut în vedere direcţiile reformei învăţământului rezultate din documentele M.E.N., planul de dezvoltare al şcolii şi analiza SWOT. Prin acest plan, dorim să fim în concordanţă cu viziunea şi misiunea şcolii, cu cerinţele Legii privind asigurarea calităţii în educaţie, cu Recomandarea Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii şi să atingem idealul educaţional, legiferat în Legea educaţiei.

Urmărim să dezvoltăm un cadru propice dobândirii de informaţii şi de formare a competenţelor care să-i ajute pe elevi să se descurce în orice situaţie, să facă faţă schimbărilor, în vederea dezvoltării proceselor cognitive, de adaptare la schimbare, de achiziţionare a deprinderilor şi abilităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, încurajându-le gândirea critică şi comportamentul autonom şi responsabil.

Priorităţi :

În acest context, iată câteva din priorităţile politicii educaţionale ce urmează a fi implementate în sistemul de învăţământ preuniversitar:

 1. Descentralizarea sistemului de învăţământ:

üeficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale;

üdemocratizarea sistemului educaţional ;

üasigurarea transparenţei actului managerial;

üasigurarea accesului şi echităţii în educaţie;

üstimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice.

 1. Asigurarea calităţii în activitatea de educaţie, ceea ce presupune:

üProiectarea, organizarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţăturii conform curriculumu-lui educaţional;

ümonitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional cu accent   pe adaosurile progresive ale învăţării;

üevaluarea internă a rezultatelor;

üevaluarea externă a rezultatelor.

   3.     Sporirea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate si la cresterea ratei de succes scolar:

ü reducerea absenteismului;

ü evaluarea cu scop de orientare si de optimizare a învăţării;

ü îmbunătăţirea competenţelor de lectură

 1. 4.     Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice:

üformarea directorilor şi a cadrelor didactice pe probleme de evaluare şi asigurarea calităţii;

üperfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice şi masterate;

üalte programe ale ISJ şi CCD pentru toate cadrele didactice.

VALORI PROMOVATE

 • Profesionalismul- a fi cel mai bun în domeniul său de activitate
 • Integritatea a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
 • Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
 • Respectul– a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
 • Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
 • Autodisciplina a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.
 • Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011;
 • /2011 privind aprobarea măsurilor tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ;
 • Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
 • Nota
 • de inspecţie a unităţilor de învăţământpreuniversitar;

Contextul legislativ :

privind publicarea Planificărilorcalendaristice;

—O.M.E.C. nr. 4925/08.09.2005 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, modificat şi completat prinO.M.E.C.S. nr. 4106/2010, O.M.E.C.S. nr. 5619/2010, şi O.M.E.C.S. nr. 4607/2012;

—Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație

—Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar Judeţean Calarasi pentru anul şcolar 2018-2019

 • Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, publicate în Monitorul Oficial;
 • Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
  • Gestionarea eficientă a reformei la nivelul şcolii- aplicarea prevederilor legislative şi metodologice;
  • asigurarea unui climat deschis inovaţiei şi creativitǎţii;
  • organizarea eficientă a activităţii la nivelul comisiilor de lucru şi a comisiilor tematice ;
  • Promovarea ofertei scolare prin participarea la emisiuni televizate.

Analiza SWOT

Domeniul

Puncte tari

Puncte slabe

MANAGEMENT

 

-          nu au fost delegate eficient responsabilităţile în ceea ce priveşte întocmirea unor documente manageriale

-         

CURRICULUM

stabilirea C.D.S.-ului în funcţie de cerinţele şi nevoile de instruire ale elevilor şi pǎrinţilor (Educație pentru sănatate, Dansuri Populare,

Eco Educatie pentru Scolii Verzi);

ᴑ cercuri pentru dezvoltarea talentelor artistice sau abilitatilor sportive;

ᴑInteresul cadrelor didactice pentru dezvoltarea unui parteneriat scoala-familie;

ᴑInitierea unui proiect de educatie parentala.

Implicarea scăzută a părinţilor în organizarea activităţilor.

Folosirea insuficienta a echipamentelor moderne,

Implicarea insuficienta a profesorilor in proiecte internationale;

Invatarea diferentiata nu se aplica de catre toate cadrele didactice.

REZULTATE ŞCOLARE

-             Procent ridicat de promovabilitate la Evaluarea Naţională – 2019 (96 %);

-         Obţinerea a numeroase premii la diferite concursuri şcolare.

-Lipsa interesului unor parinti in sprijinul acordat copiilor pentru a obtine rezultate bune la Evaluarea Nationala.

RESURSE UMANE

-          încadrarea cu personal didactic calificat;

-          colectiv didactic valoros, calitǎţi definitorii fiind seriozitatea, perseverenţa şi conştiinciozitatea.

Lipsa timpului pentru intalniri intre cadrele didactice;

nu toate cadrele didactice realizeaza ore de curs folosind TIC;

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

 • spaţii şcolare moderne dotate corespunzǎtor ;
 • bibliotecǎ dotatǎ cu 13 000 de volume de carte ;
 • In anul 2018-2019 scoala a fost dotata cu mobilier obtinut prin donatie de la Asociatia AMICUS Bucuresti si Asociatia Topolino ;
 • In anul 2018-2019 scoala a fost dotata cu mobilier obtinut prin donatie de la BCR Leasing

     (9 camioane);

     In acelasi an unitatea a fost dotata cu 20 calculatoare prin donatie de la BANC POST;

Cu sprijinul comunitatii locale am obtinut fonduri necesare dotarii a 4 sali de clasa cu videoproiectoare;

 • Trecerea de la centrala cu lemne la centrala cu gaze in sistemul de incalzire in Scoala Gimnaziala Nr.1 și Nr.2;
 • Dotarea cabinetului de Lb. Româna cu scaune tapițate;
 • Sporirea confortului elevilor si prescolarilor din unitate prin inlocuirea parchetului vechi cu altul nou;
 • Anvelopare clădire la Școala Gimnazială Nr.1;
 • Am construit grup sanitar pentru persoane cu handicap;
 • Reabilitare GPN1 prin PNDL;
 • Atragerea de fonduri necesare construirii unei săli de sport moderne;
 • Anvelopare clădire si pavare în școala Nr.1 si Nr.2.

Lipsa unei săli de sport

PARTENERIATE- DEZVOLTARE COMUNITARA

Obtinerea de burse pentru prevenirea abandonului scolar in cazul elevilor cu insuficienta materiala prin proiectul ,,Vreau la scoala! ‘’ (14burse);

Au fost încheiate convenţii de colaborare, parteneriate cu Consiliul Local al Comunei

Dor Marunt, Poliţia Comunei Dor Marunt, Colegiul Britanico-Turc, Ankara, Asociatia Dor de Dor, ADRA ROMANIA, Respiro, Ameropa, , Liceul Teoretic ,,Mihai Ionescu’’,

Asociatia pentru Sanatate, Educatie si Familie, Topolino, BCR Leasing,

IM Energy, PsiART.

Părinţii îşi asumă puţine responsabilităţi şi nu se implică suficient în rezolvarea unor probleme

Oportunitǎţi la nivel de şcoală:

 • relaţii bune de colaborare cu pǎrinţii şi comunitatea localǎ (cu Primăria Comunei Dor Marunt, biserica , dispensar);
 • accesul cadrelor didactice şi la sursele de informare electronică, la softurile educaţionale din cabinetul de informatică;
 • interesul autorităţilor şi comunităţii locale de încheiere a unor parteneriate
 • decontarea navetei cadrelor didactice ;

     Ameninţǎri la nivel de şcoală:

 • lipsa motivaţiei învǎţǎrii care poate duce la superficialitate şi dezinteres în rândul elevilor
 • costuri ridicate ale mijloacelor şi echipamentelor de instruire modernǎ cât şi a cursurilor de perfecţionare (cursuri postuniversitare, master) şi a materialelor informative
 • scăderea populaţiei şcolare;
 • scǎderea interesului pǎrinţilor în rezolvarea problemelor şcolii

Direcţii strategice :

 • Realizarea Planului managerial al şcolii în concordanţă cu strategia M.E.N.
 • Organizarea activităţii şcolare pentru începerea, desfăşurarea şi finalizarea anului şcolar 2019/2020 în cele mai bune condiţii.
 • Aplicarea legislaţiei în vigoare la nivelul unităţii de învăţământ.
 • Monitorizarea activităţii procesului instructiv-educativ.
 • Aplicarea corectă a curriculum-ului naţional şi monitorizarea atentă a curriculum-ului la decizia şcolii.
 • Încurajarea şi sprijinirea participării la programele de (auto)formare continuă.
 • Soluţionarea şi eliminarea eventualelor conflicte.
 • Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea.
 • Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia, în sens pozitiv, în scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune.
 • Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii învăţământului, recomandat de ARACIP, nu numai prin existenţa comisiilor în şcoli, ci prin existenţa unui progres real de calitate de la o perioadă la alta.

                                                                                         DIRECTOR,

                                                                                   STAN MARIANA