VT Family - шаблон joomla Продвижение

Ca urmare a procesului de autoevaluare derulat de comisia pentru asigurarea calităţii, au fost acordate următoarele calificative:

Nr. crt.

Indicatori de performanţă

Nesatisf.

Satisf.

Bine

Foarte bine

Excelent

Domeniul:  A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

 1. structurile instituţionale, administrative şi manageriale
 2. baza materială
 3. resurse umane
 4. conţinutul programelor de studiu
 5. rezultatele învăţării
 6. activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
 7. activitatea financiară a organizaţiei
 8. strategii şi procedure pentru asigurarea calităţii
  1. proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodic a programelor şi activităţilor desfăşurate
  2. proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
  3. proceduri de evaluare periodic a calităţii corpului profesoral
  4. accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
  5. baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
  6. transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite
  7. funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii

1.

1.1.1 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi planul de implementare)

    X

       

2.

1.1.2 Organizare internă a unităţii de învăţământ

   

X

   

3.

1.1.3 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă

   

X

   

4.

2.2.1 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ

   

X

   

5.

2.2.2 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor

     

X

 

6.

2.2.3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi

X

       

7.

2.2.4 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară în timpul desfăşurării programului

 

X

     

8.

2.2.5 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi

 

X

     
 

9.

1.1.1 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare

 

X

     

10.

1.1.2 Dotarea spaţiilor şcolare

 

X

     

11.

1.1.3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare

 

X

     

12.

1.1.4 Utilizarea spaţiilor şcolare

 

X

     

13.

2.2.1 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative

 

X

     

14.

3.3.1 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare

 

X

     

15.

3.3.2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare

 

X

     

16.

3.3.3 Utilizarea spaţiilor auxiliare

 

X

     

17.

4.4.1 Dotarea cu mijloace de învăţământ şi cu auxiliare curriculare

 

X

     

18.

4.4.2 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare

     

X

 

19.

4.4.3 Dotare cu tehnologie informatică şi de comunicare

 

X

     

20.

4.4.4 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliare curriculare

 

X

     

21.

5.5.1 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii

     

X

 
 

22.

1.1.1 Managementul personalului didactic şi de conducere

     

      X

 

23.

1.1.2 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic

     

      X

 

Domeniul B: EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

 

24.

1.1.1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale

   

X

   

25.

1.1.2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii

     

X

 

26.

2.2.1 Proiectarea curriculumului

   

X

   

27.

2.2.2 Realizarea curriculumului

   

X

   
 

28.

1.1.1 Evaluarea rezultatelor şcolare

   

      X

   

29.

2.2.1 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extra-clasă şi extraşcolare)

   

     X

   
 

30.

1.1.1 Activitatea ştiinţifică

 

     X

     

31.

2.2.1 Activitatea metodică a cadrelor didactice

     

X

 
 

32.

1.1.1 Constituirea bugetului şcolii

 

    X

     

Domeniul C: MANAGEMENTUL CALITĂŢII

 

34.

1.1.1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională

   

    X

   

35.

2.2.1 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii

   

   X

   

36.

2.2.2 Dezvoltarea profesională a personalului

     

      X

 
 

37.

1.1.1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare

 

     X

     
 

38.

1.1.1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării

   

    X

   
 

39.

1.1.1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral

     

     X

 
 

40.

1.1.1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale

 

     X

     
 

41.

1.1.1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ

 

    X

     
 

42.

1.1.1 Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii

   

    X

   
 

43.

1.1.1 Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii

   

    X