VT Family - шаблон joomla Продвижение

                                           

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DOR MARUNT SAT

Sos.Bucuresti Constanta Nr.77, Loc. Dor Marunt – 917055, jud. Calarasi

                       Telefon:+40242644240                                       

                        Fax:+40242644240                                              E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                          Nr606/20.07.2015

PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016

Tinta1.Realizarea cadrului adecvat pentru o educatie de calitate.

Nr. crt.

Obiective specifice

Activităţi

Instrumente/resurse

Responsabilităţi

Termen

Modalităţi de evaluare a obiectivelor

Indicatori de realizare

1

Utilizarea de strategii didactice cu accent pe dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi de a avea simţ critic.

-planificare şi proiectare didactică ;

-încurajarea spiritului de investigaţie al elevilor ;

-stimularea creativităţii prin inovaţie didactică ;

-participare la activităţi extraşcolare ;

-organizarea de simulari la nivelul scolii ;

-programe de ameliorare a rezultatelor slabe obtinute la simulari ;

-program de pregatire diferentiata pentru elevii cu risc de corigenta(corigenta inainte de corigenta).

-documente curriculare ;

-auxiliare didactice ;

-lecţii pe suport electronic ;

- documente proiective ;

-spaţii şcolare ;

-invatarea prin teatru,prin muzica,arta si civilizatie,tehnica &TIC,sport,educarea mintii-sah.

-cadrele didactice ;

-responsabili de comisii şi de catedre ;

-responsabil comisie de curriculum.

-permanent

-analiza documentelor şcolare ;

-observarea sistematică ;

-asistenţe la lecţii.

-gradul de participare a preşcolarilor şi a şcolarilor la activităţi ;

-numărul participărilor la concursuri şcolare ;

-gradul de participare a elevilor atat la programele  de pregatire suplimentara cat si la simularile organizate.

2

Formarea

atitudinilor şi a

comportamentelor

pozitive.

-planificarea şi proiectarea activităţilor de consiliere şi a activităţilor

educative.

-programele

concursurilor

şi olimpiadelor

şcolare sau din

CAEN.

-elevi;

-profesori;

-părinţi.

-permanent

-raport la sfârşitul fiecărui semestru ;

-analiza comportamentului preşcolarilor şi şcolarilor.

-creşterea numărului elevilor participanţi la activităţi extraşcolare ;

-reducerea cazurilor de agresiune în relaţiile dintre preşcolari şi şcolari .

3

Realizarea unui

climat favorabil

 învăţării .

-utilizarea  mijloacelor didactice adecvate realizării unui învăţământ de calitate;

-achiziţionarea de softuri educaţionale.

-cadre didactice ;

-elevi ;

-mijloace de învăţământ ;

-auxiliare şcolare.

-contabil

-director

-permanent

-septembrie 2015

-decembrie 2015

-analiza documentelor proiective

-asistenţe la lecţii

-liste de achiziţii ;

-calitatea lecţiilor ;

-răspunsurile din chestionarele de satisfacţie aplicate în acest an şcolar.

4

Stimularea participării cadrelor didactice la

cursuri de formare şi

abilitare curriculară, la examene de promovare

a gradelor didactice, completarea studiilor  si înscrieri la masterate şi doctorate.

-înscrierea şi participarea personalului de conducere şi a personalului

didactic  la

diverse tipuri de formare.

-informările CCD şi IŞJ Calarasi ;

-oferta cursurilor de formare.

-responsabil formare

-director

-conform calendarului CCD Calarasi

-înregistrarea datelor în mapele personale şi în mapa responsabilului cu formarea.

-documente de finalizare a stagiilor de formare profesională.

5.

Derularea de

activităţi comune

în scopul

diversificării

formelor de

educare a

preşcolarilor şi

şcolarilor.

-contactarea reprezentanţilor instituţiilor cu

 rol în educarea copiilor

(biserică,

bibliotecă,

poliţie,

ONG-uri, alte instituţii

culturale şi

educative

-comisia pentru relaţii cu comunitatea;

-învăţători şi diriginţi;

-reprezentanti ai insituţiilor;

-acorduri şi parteneriate.

-responsabilul cu promovarea imaginii şcolii

-septembrie 2015-august 2016.

-analiaza activităţilor desfăşurate

-derularea unui număr de proiecte cel puţin egal cu cel din   anul anterior.

6.

Asigurarea unei educatii deschise,prietenoase,

toleranta,democratica ce combate

discriminarea si se

adapteaza la diversitatea nev

oilor(educatia

incluziva).

elaborarea unui program

de pregatire a temelor

(sub supravegherea cadrelor didactice)

pentru elevii ce provin din familii defavorizate

-sala de clasa;

-programe de pregatire;

-auxiliare didactice;

-documente curriculare;

-suport electronic.

sala de clasa;

-CDI;

-cadre didactice.

-permanent

-analiza comprtamentului preşcolarilor şi şcolarilor ;

-analiza documentelor proiective.

-gradul de participare a şcolarilor la activităţi ;

-progresul scolar.

Tinta 2.Formarea unui corp profesoral de calitate care sa implementeze viziunea si misiunea institutiei

Nr. crt.

Obiective specifice

Activităţi

Instrumente/resurse

Responsabilităţi

Termen

Modalităţi de evaluare a obiectivelor

Indicatori de realizare

1.

Diversificarea

activităţilor

educative.

-desfăşurarea activităţilor

conform calendarelor/

graficelor.

-calendarul activităţilor

-bugetele  proiectelor;

-profesori diriginţi

-consilier educativ

-responsabil

comisie diriginţi

-conform

 graficelor

-coordonatorii

 de proiecte

-consilier

educativ

-numărul de

 elevi şi

 preşcolari participanţi la activităţi

-produse ale activităţilor

-jurnalul

 activităţilor

2.

Desăvârşirea

formării şi educării preşcolarilor şi a

şcolarilor.

-selectarea

cadrelor

didactice in

vederea

participării la activităţile de identificare şi

 atragere a

surselor de

venit

alternative

-desfăşurarea

unor activităţi motivante şi interesante

pentru elevi şi preşcolari

-planul

managerial al

comisiei de

proiecte şi

parteneriate.

-proiecte ale

 activităţilor

-responasbilul

comisie pentru

 proiecte şi

parteneriate;

-consilier

educativ.

-septembrie-octombrie

2015

-lunar

-raport privind desfăşurarea activităţilor

educative în CA

 al şcolii.

-lista

participanţilor

la proiecte şi parteneriate educaţionale

-participarea a

 cel puţin 30%

din numărul de

elevi şi

preşcolari la

activităţi

3

Formarea şi educarea preşcolarilor şi a şcolarilor în spiritul preţuirii valorilor culturale şi multiculturale

Proiectarea şi realizarea CDŞ

-oferta CDŞ

-programele

 pentru

disciplinele opţionale

-cadre didactice

-responsabilul

comisiei pentru curriculum

septembrie

2015

-februarie-

2016

-analiza

documentelor proiective

-analiza mapei

 comisiei pentru curriculum

-existenţa

ofertei CDŞ şi a acceptului

părinţilor

-existenţa programelor

pentru opţional

Ţinta 3. Dezvoltarea proceselor de monitorizare,evaluare si asigurare a calitatii la nivelul scolii.

Nr. crt.

Obiective specifice

Activităţi

Instrumente/resurse

Responsabilităţi

Termen

Modalităţi de evaluare a obiectivelor

Indicatori de realizare

1

Realizarea

activităţilor de

monitorizare a

calitatii si imaginii la nivelul

scolii.

-cuprinderea

profesorilor la cursuri de formare

pe teme de monitorizare a progresului scolar

si de evaluare.

activităţi de promovare a imaginii şcolii

-realizarea

site-ului şcolii

-realizarea, în

 format scris şi electronic a

ofertei şcolare

-surse de

venit

-solicitări de

colaborare cu Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul preuniversitar,ISJ Calarasi si ziarul zonal  si judetean.

-responsabil comunicare

septembrie-2015

august 2016

-analiza

conţinutului materialelor de promovare

-existenţa materialelor de promovare a

imaginii şcolii

Tinta 4.Dezvoltarea parteneriatelor cu alte scoli/organizatii/institutii din comunitatea locala,tara.

Nr. crt.

Obiective specifice

Activităţi

Instrumente/resurse

Responsabilităţi

Termen

Modalităţi de evaluare a obiectivelor

Indicatori de realizare

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Incurajarea participarii cadrelor  didactice şi a personalului de conducere  in domeniul elaborarii proiectelor.

Derularea de parteneriate

cu Liceul International de Informatica Bucuresti,cu ONG –uri„DOR de DOR”

Acropola,in vederea dotarii

unitatii scolare cu mobilier

dar si materiale didactice necesare

laboratoarelor scolilor.

Derularea de activitati comune in scopul diversificarii formelor de educare a prescolarilor si scolarilor si asigurarea securitatii elevilor in t

timpul transportului de catre cadrele didactice de serviciu conform graficului existent in scoala.

.

-extinderea si diversificarea proiectelor locale,nationale,in care sunt implicati elevii scolii.

-extinderea si diversificarea activitatilor de vacanta prin organizarea de cercuri tematice

-contactarea reprezentantilor institutiilor cu rol in .derularea proiectelor de parteneriat;

-participarea personalului de conducere la derularea activitatii de donatie;

-realizarea unui studiu in

vederea

identificarii scolilor slab dotate cu mobilier si materiale didactice

-contactarea reprezentantilor institutiilor cu rol in educarea copiilor(biserica,biblioteca,poli

tie,dispensar,ONG-uri,alte institutii culturale si educative

.

-realizarea unui grafic cu insotitorii elevilor pe transportul scolar;

-supravegherea atenta a

 elevilor in timpul transportului

-intocmirea documentatiei

necesare procurarii unui nou microbuz cu un numar mai mare de locuri.

-participarea la

cursuri de

 formare

a personalului

didactic, a

personalului de

conducere si a elevilor

-documente contabile specifice actului de donati

e

-acorduri de parteneriate

-comisia de inventarier

e.

-profesori/invatatori;

-reprezentanti ai institutiilor

-acorduri si parteneriate

-microbuz scolar;

-cadre didactice.

-contactarea reprezentantilor institutiilor cu rol in rezolvarea achizitionarii noului mijloc de transport scolar.

.

-responsabil

formare

-profesori/invatato

ri

-director

-contabil

-responsbil comisie

-parinti.

-cadre  didactice.

-director

-comisia pentru relatii

cu comunitatea.

-perioada vacantei de vara;

-aprilie 2016

-septembrie 2015

august 2016.

-septembrie 2015-august 2016

-permanent

-septembrie-decembrie 2015

-observarea sistem

atica

-analiza comportamentului

scolarilor

-analiza activitatilor desfasurate prin realizarea de albume foto

-inregistrarea datelor in mapele personale ale profesorilor/invatatori si a responsabilului cu formarea

analiza activitatilor desfasurate

analiza activitatilor desfasurate

analiza activitatilor desfasurate

-.analiza si

inregistrarea documentatiei

-participarea elevilor la programul de vacanta „Scoala de vara”

-cresterea numarului de activitati extrascolare,sustinute in „Saptamana Altfel

-derularea unui numar de proiecte cel putin egal cu cel din anul anterior.

-derularea unui numar de proiecte cel putin egal cu cel din anul anterior.

-reducerea gradului de agresiune atitudinala si verbala intre elevi.

-documente de finalizare a demersului innaintat catre factorii de decizie.

-ridicarea gradului de confort si de securitate pe durata transportului elevilor.

     

Membrii comisiei:                                                                                                                                                                         Director,

TRICA MARIA                                                                                                                                                                            STAN MARIANA

POPA  LUCIA CARMEN